• Digitize Hendriks
  • 024 - 75 111 90
  • info@digitize-hendriks.nl

Privacy Policy

Privacyverklaring

 

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Digitize Hendriks. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan de privacyverklaring te accepteren. Digitize Hendriks respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens

Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen.

Wanneer u gebruik maakt van een van onze diensten kunnen wij u vragen om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om ons werk te kunnen doen voor u, zoals met u overeengekomen op basis van de tussen ons gesloten overeenkomst of uw website gebruik. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Digitize Hendriks of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar wij maken u erop attent dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking van persoonsgegevens weigert.

Digitize Hendriks kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • NAW

  • Contactgegevens

  • Betalingsgegevens

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die wij van u verwerken, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

- voor het verrichten van de aangeboden diensten;
- om met u in contact te kunnen treden: toezenden van nieuwsbrieven, acties en promoties op grond van uw expliciete, voorafgaande toestemming;
- de levering en facturatie van door u bestelde producten of diensten.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we van tevoren uw toestemming hebben verkregen.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Digitize Hendriks of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Duur van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, wat samen kan hangen met de aard van onze relatie tot u.

Uw rechten als betrokkene

De privacywetgeving geeft u een aantal rechten. Wij informeren u daar graag over. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het op deze website weergegeven e-mailadres of via het contactformulier.

Recht van toegang en inzage:
U heeft het recht om op ieder moment gratis inzage te vragen van uw persoonsgegevens, en van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U heeft steeds het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag ook vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken. Wel is het belangrijk daarbij te beseffen dat bij weigering van mededeling of bij een verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens, bepaalde diensten en/of producten niet meer geleverd kunnen worden.

Recht van verzet:

De privacywetgeving biedt u het recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.  Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; u hoeft daarvoor geen redenen aan te geven.

Recht van gegevensoverdracht:

U heeft het recht om Uw Persoonsgegevens in gangbare en leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Recht van intrekking van uw toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

Recht om klacht in te dienen:

Wanneer u een klacht heeft over privacyschending, dan horen wij dat graag van u. Wij proberen dan zo snel en zo goed mogelijk met u tot een oplossing te komen. Neemt u bij ontevredenheid dan ook telefonisch of schriftelijk contact op via  024 - 75 111 90 of  info@digitize-hendriks.nl.  Ook kunt u daarvoor terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag.

Gegevens delen met anderen

Uw persoonsgegevens wordt niet met derden gedeeld zonder uw instemming. Mocht dat toch nodig of wenselijk zijn, dan zullen wij u om toestemming vragen voor doorzenden van uw gegevens aan andere bedrijven of instanties. Het intern verwerken van uw gegevens gebeurt door werknemers die door ons verplicht zijn tot geheimhouding en vertrouwelijkheid. Bij het doorgeven van uw gegevens aan derden zullen wij er alles aan doen om een gelijkwaardig beschermingsniveau te waarborgen, bijvoorbeeld door onze contractpartners geheimhoudingsverklaringen te laten ondertekenen in lijn met de inhoud van deze privacyverklaring.

Aansprakelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen getroffen ter bescherming van uw persoonsgegevens, zodanig dat deze maatregelen redelijk zijn in relatie tot het risico op verlies of vervalsing van persoonsgegevens. Mocht er toch een situatie ontstaan waarin uw gegevens op niet toegestane wijze of door onbevoegden, worden verwerkt, dan horen wij dat graag zo snel mogelijk, zodat wij maatregelen kunnen nemen en schade kunnen beperken.

In geen geval kan Digitize Hendriks aansprakelijk worden geacht voor schade (direct noch indirect) die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.  

U dient altijd de veiligheidsvoorschriften ter bescherming van uw eigen apparatuur en internetverbinding na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login te voorkomen. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het gebruik van uw computer, IP-adres en identificatiegegevens, en daarbij ook voor de vertrouwelijkheid daarvan.

 

Social media

Op onze website zijn buttons opgenomen van Social Media. Deze werken door middel van stukjes code die van hen zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst die door deze bedrijven uitgelezen kunnen worden. Voor de cookies, die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven (bijv. Linkedin).

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Digitize Hendriks
Dobbelmannweg 4, 6531 KW Nijmegen
024 - 75 111 90
info@digitize-hendriks.nl